Politica de confidenţialitate

Toate datele cu caracter personal colectate prin intermediul Comparic.ro sunt procesate in conformitate cu Legea din 29 august 1997 a Protecției Datelor Personale (Monitorul Oficial din Polonia în 2002, Nr. 101, articolul 926).

În timpul utilizării site-ului Comparic.ro ţi se poate cere oferirea unor date personale prin completarea unui formular (sau într-un alt mod). Solicităm datele care sunt necesare pentru buna funcţionare a site-ului. Necomunicarea datelor solicitate va bloca activitatea pe care datele in cauză o influenţează.

Comparic.ro poate utiliza cookie-uri, mici fişiere de tip text care sunt trimise către computere pentru a le identifica, fiind necesare pentru simplificarea si anularea unor operaţiuni concrete. Cookie-urile sunt inofensive faţă de computerul utilizatorului sau faţă de datele personale. Condiţia pentru a activa cookie-urile este acceptarea utilizării lor prin intermediul browserului, fără să fie eliminate de pe hard disk.

Comparic.ro si autorii săi nu sunt responsabili pentru conţinutul, funcţionalitatea si siguranţa paginilor sau sub-paginilor care aparţin altor entităţi ale căror linkuri de referinţă pot fi găsite pe site. Aceste entităţi funcţionează autonom si nu pot fi, in niciun mod, controlate de comparic.ro si de creatorii săi. Vă recomandăm să citiţi politica de confidenţialitate, după accesarea site-urilor altor entităţi.

Comparic.ro îşi rezervă drepturile de a modifica Politica de Confidenţialitate. Utilizatorul declară că este familiar cu pricipiile Politicii de Confidenţialitate, le înţelege si le acceptă.
Dacă aveţi întrebări suplimentare în legătură cu politica mai sus menţionată, vă rugăm să contactaţi administratorul site-ului: opiekun@comparic.pl